Toolpalette


ArclineContinue <StagALC>

Selecteer een boog en teken een lijn met de uitgaande hoek.


In between <StagCPL>

Selecteer 2 polylijnen en een polylijn wordt in het midden getekend.

Current setting: Density=100, Layer=Source, Style=Divide 

De optie 'Density' geeft het aantal punten aan op de polyline.
De optie 'Layer' bepaalt of de nieuwe middenlijn geplaatst wordt op de laag van het eerst geselecteerde polyline of op de actieve laag.
De optie 'Style' stelt de methode in voor het bepalen van de middenlijn.
Bij 'Divide'  worden de punten bepaald op de polylijnen, aan de hand van Density, en met elkaar verbonden en het middenpunt berekend.
Bij 'Perpend' worden de punten bepaald van de eerst geselecteerde polylijn en loodrecht neergelaten op de tweede polylijn en wordt het middenpunt berekend.
Beide opties geven verschillende resultaten. Aan de gebruiker de keuze.


Select Arc Fillet <StagSAF>

Selecteer een boog voor de straal en daarna wordt het commando Fillet geactiveerd.


Roadmarking <Stag3RM>

Selecteer een 3dPolyline als genereer een polyfacemesh aan de hand van de opties.
Presenteer het resultaat als wegmarkering in navisworks.

Command: STAG3RM
Current setting: linelengTh=1,000, linewiDth =0,450, gapleNgth=3,000, lineElevation=0,010, laYer=Current

Add 3DPolyline objects or [linelengTh/linewiDth/gapleNgth/lineElevation/laYer/InstallPalette]:

De optie 'linelengTh' is voor de lengte van de witte streep.

De optie 'linewiDth'  is voor de de breedte van de witte streep.

De optie 'gapleNgth' is voor de lengte van de ruimte tussen de strepen.

De optie 'lineElevation'  is voor de hoogte van de markering boven de geselecteerde 3DPolyline.

De optie 'laYer' bepaalt op welke laag de markering komt. De laag van de 3DPolyline[Source] of de actieve laag[Current].

De optie 'InstallPalette'  installeerd de Toolpalette met verschillende standaard opties.


Extrude Non Planar <StagENP>

Commando maakt een kubus van 3Dpolylijnen aan de hand van opgegeven waarden.

Command: STAGENP
Current setting: Erase=No, Elevation=0,500, Height=2,000, layerStyle=Source

Add 3DPolyline objects or [Deletesource/Elevation/Height/layerSTyle]:

De optie 'Deletesource' verwijderd optioneel geselecteerde 3Dpolyline

De optie 'Elevation'  is voor de hoogte van de kubus boven de geselecteerde 3DPolyline.

De optie 'Height'  is voor de hoogte van de kubus

De optie 'layerSTyle' bepaalt op welke laag de kubus komt. De laag van de 3DPolyline[Source] of de actieve laag[Current].


Automatic RoadMarking <StagARM>

StagARM_Form

In navolging van Roadmarking <Stag3RM> is dit de automatische versie. Vanuit Civil3D wordt een export gemaakt van de featurelines in de corridor die gecodeerd zijn als wegmarkering.
De featurelines worden 3DPolylines in hun eigen laagnaam.
Met StagARM kan je een lijst maken met de markering eigenschappen per laag.

In het bovenste gedeelte configureer je een laag met de markering eigenschappen Dash, Space en Width respectievelijk Lijnlengte, lengte van de lege ruimte en de breedte van de lijn. De button OK plaatst de configuratie in de lijst onder.

Met 'Layeroption' wordt bepaalt op welke laag de markering komt. De laag van de 3DPolyline[Source] of de actieve laag[Current].

Met 'Vertical offset'  wordt de hoogte van de markering boven de geselecteerde 3DPolyline opgegeven.

De button 'Proceed' start het het programma voor het maken van de wegmarkering.

De wegmarkering kan goed worden gepresenteerd in Navisworks.


Insert Block Number <StagIBN>

Toolpalette

Excel bestanden met XYZ waarden worden ingelezen. Het gekozen symbool wordt op de coordinaat geplaatst. Als het blok en attribuut bevat dan wordt deze ingevuld met de waarde ik de 'Number' kolom.


Sheet piling <StagDMW>

Toolpalette

Dit programma plaatst Larssen damwand profielen.


Stel profiles <StagSTP>

Toolpalette

Dit programma plaatst staalprofielen.


Nuts <StagMOE>

Toolpalette

Dit programma plaatst moeren in zij- en bovenaanzicht.


Rod end <StagEND>

Commando voor het tekenen van een uiteinde van een buis/paal.
Optioneel vierkant of rond.


Basalt <StagBSLT>

Toolpalette

Dit programma plaatst basaltblokken langs een polyline. Toepasbaar in dwarsprofielen van zeedijken.


Tonrondte zeeweringen <StagTRZ>

Toolpalette

Aan de hand van de juiste invulwaarden wordt een polyline gegenereerd als taludlijn aan de buitenzijde van een zeedijk.


Draw from <StagDTK>

Maakt een nieuw object op basis van het type object en de algemene eigenschappen van een geselecteerd object.


Measure extra <StagMSR>

De werking is hetzelfde als het AutoCAD commando <Measure>, echter aan het eind van het commando wordt gevraagd of de blocks aan de andere kant van de lijn moeten komen te staan.